af
af

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

1.​ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.​ Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25. 05. 2001 р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22. 06. 2001 р. за № 538/5729 та наказом Міністерства культури України від 08. 08. 2011 р. № 62, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17. 08. 2011 р. № 979/19717

2.​ ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1.​ Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента ( у тому числі міжбібліотечного), читального залу, бібліотечного пункту, дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій .

2.2.​ Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3.​ Користувачі бібліотек мають право:

безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат ( крім комерційних баз даних);

безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент ( далі – МБА);

одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналом зв’язку;

користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4.​ Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5.​ Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6.​ Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.7.​ У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.

2.8.​ Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках

3.​ ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1.​ Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки та читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документу, який пред’являють їхні батьки або особи під наглядом яких перебувають діти.

3.2. На виконання вимог Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-УІ «Про захист персональних даних», заповнюючи та підписуючи читацький формуляр, читач дає згоду на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури та отримання доступу до матеріальних та інформаційних ресурсів бібліотеки та їх збереження, для здійснення статистичного обліку та звітності в знеособленому вигляді відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та Правил користування бібліотекою.

Відомості, надані користувачем, є конфіденційними. Бібліотека гарантує захист та нерозголошення персональних даних.

3.2.​ Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.3.​ Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4.​ Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5.​ За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6.​ Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою Матеріали про злісне порушення правил користування можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7.​ Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.8.​ Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.9.​ Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4.​ ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.

Бібліотека зобов’язана:

​ гарантувати захист та нерозголошення персональних даних користувачів бібліотеки;

​ не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою без їх згоди;

​ інформувати користувачів про всі види послуг, які надає, в т.ч. платних;

​ створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

​ дбати про культуру обслуговування користувачів;

​ формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

​ задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

​ систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

​ враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів,

​ створювати бібліотечні ради;

​ звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.