ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

1

1.         ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за № 538/5729 та наказом Міністерства культури України від 08.08.2011 р. № 62, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2011 р. № 979/19717

 

2.         ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1.      Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента ( у тому числі міжбібліотечного), читального залу, бібліотечного пункту, дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій .

2.2.      Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3.      Користувачі бібліотек мають право:

безоплатно користуватися  інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат ( крім комерційних баз даних);

безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний     абонемент ( далі – МБА);

одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналом зв’язку;

користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4.      Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5.      Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6.      Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки  у читальному залі.

2.7.      У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.

2.8.      Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках

 

3.         ОБОВ’ЯЗКИ  КОРИСТУВАЧІВ

3.1.      Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки та читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен  повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документу, який пред’являють їхні батьки або особи під наглядом яких перебувають діти.

3.2.      На виконання вимог Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-УІ «Про захист персональних даних», заповнюючи та підписуючи читацький формуляр читач дає  згоду на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури та отримання доступу до матеріальних та інформаційних ресурсів бібліотеки та їх збереження, для здійснення статистичного обліку та звітності в знеособленому вигляді відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та  Правил користування бібліотекою.

Відомості, надані користувачем, є конфіденційними. Бібліотека гарантує захист та нерозголошення персональних даних.

3.2.      Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.3.      Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4.      Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний  через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним  рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5.      За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

 

 

3.6.      Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою Матеріали про злісне порушення правил користування можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7.      Користувачі  мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.8.      Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.9.      Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

 

4.         ОБОВ’ЯЗКИ  БІБЛІОТЕКИ  З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.

Бібліотека зобов’язана:  

          гарантувати захист та нерозголошення персональних даних користувачів бібліотеки;

          не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою без їх згоди;

          інформувати користувачів про всі види послуг, які надає, в т.ч. платних;

          створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

          дбати про культуру обслуговування користувачів;

          формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

          задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

          систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

          враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів,

          створювати бібліотечні ради;

          звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.